Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi”

Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” ir lielākais nekustamo īpašumu pārvaldīšanas uzņēmums Ventspils pilsētā, kas reģistrēts Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā.
Uzņēmums izveidots 2004. gada 1. novembrī, atbilstoši Komerclikumam, reorganizējot pašvaldības bezpeļņas uzņēmumu “Nekustamo īpašumu pārvalde” ar mērķi nodrošināt pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanu (t.sk. dzīvojamo māju pārvaldīšanu, nedzīvojamo telpu nomu, zemes nomu).
Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” sniedz namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumus, kā arī nodrošina savu pārvaldīto ēku renovācijas, rekonstrukcijas un restaurācijas projektu realizāciju gan pašu spēkiem, gan piesaistot pieredzējušus attiecīgo nozaru speciālistus.
Uzņēmums veic arī pasūtītāja funkcijas pašvaldības nekustamo īpašumu renovācijā un rekonstrukcijā.

STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS

Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” stratēģiskais mērķis ir sniegt uz labas pārvaldības principiem balstītu, ilgtspējīgu nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumu Ventspils pilsētā, līdzsvarojot ietekmi uz vidi, ekonomiku un ievērojot sabiedrības intereses, tādējādi veicinot vispārēju nozares attīstību un sabiedrības izpratni par ērtu, drošu, pievilcīgu un vidi saudzējošu dzīves un darba telpu, kā arī nodrošinot kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.

UZDEVUMI

 • Nodrošināt kvalitatīvu dzīvojamo namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumu, lai veicinātu ilgtspējīga dzīvojamā fonda saglabāšanu Ventspils pilsētā.
 • Turpināt uzlabot sniegtā pārvaldīšanas pakalpojuma kvalitāti dzīvojamajam fondam.
 • Nodrošināt sabiedrības informēšanu par pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” aktualitātēm un investīciju projektu progresu.
 • Turpināt projektu sagatavošanu, iesniegšanu un to realizāciju Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstītās aktivitātēs, kas saistītas ar māju energoefektivitātes paaugstināšanu un renovāciju, tādejādi uzlabojot dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku un dzīvokļu īrnieku dzīves vides kvalitāti.
 • Veikt dzīvojamās un nedzīvojamās mājās daļējus energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus (logu, durvju nomaiņa, māju gala sienu siltināšana), piesaistot dzīvojamo māju apsaimniekošanas maksas un nedzīvojamo māju nomas maksas, kā arī Ventspils pilsētas pašvaldības atbalsta un kredītiestāžu aizdevumu finansējumu.
 • Uzlabot nedzīvojamo telpu kvalitāti - veicot remontus un renovāciju, paaugstināt komforta līmeni nomas telpās, kā arī uzlabot to tehnisko stāvokli.
 • Nodrošināt vides pieejamību vairākās pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” pārvaldībā esošās publiskās administratīvajās ēkās, rekonstruējot ēku ieejas mezglus.
 • Paaugstināt komforta līmeni daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, ieviešot mūsdienīgus tehnoloģiskos risinājumus.
 • Uzlabot remontdarbu uzraudzības kvalitāti, veicinot pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” partneru atbildību par uzticēto uzdevumu izpildi.
 • Iesaistīt jaunus sadarbības partnerus un klientus Ventspils Augstskolas viesnīcai, lai nodrošinātu optimālu viesnīcas noslodzi
 • Turpināt uzlabot iedzīvotāju informētību par pārvaldīšanas pakalpojumu – regulāra un skaidra informācija par aktualitātēm plašsaziņas līdzekļos, sociālajos tīklos, paziņojumu nosūtīšana pa e-pastu, izvietošana dzīvojamo māju kāpņu telpās uz informācijas stendiem un pastkastītēs.

UZŅĒMUMA ĪPAŠUMA STRUKTŪRA

Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” 100% kapitāldaļu pieder Ventspils valstspilsētas pašvaldībai.
Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” pieder 100% meitas sabiedrības SIA “Ventmalas māja” kapitāldaļu.
Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” statūti